Värderingar

Jämlikhet: DRRDs mål är att vara ett utrymme som är tryggt och fritt från diskriminering för dess medlemmar, frivilliga och fans. Vi använder endast könsneutrala uttryck under våra träningar eftersom vi respekterar könets mångfald samt varenda medlems rätt till att definiera sig själv. DRRD tillåter ingen diskriminering på basis av en persons hudfärg, religion, kön, uppfattande av kön, ålder, nationalitet, skada, kropp, civilstånd eller sexuell anläggning. I DRRD tillåts inget värdesättande beroende på ifall en person identifierar sig som kvinna, man, intergender, transsexuell, könlös, intersexuell eller något annat. DRRD lägger inga feminina minimikrav på egna lagens eller motståndarlagens spelare. I DRRDs tävlande lag får alla, som kan spela under paraplyorganisationen WFTDA, spela.

Öppenhet och transparens: I föreningen förhåller man sig positivt och öppet till medlemmarnas förslag och åsikter. Alla har rätt till att få sin röst hörd inom föreningen. I föreningens interna kommunikation måste informationen vara tydlig och enkelt tillgänglig. Information förmedlas på det sättet att den är enkel att komma åt för föreningens medlemmar. Alla ärenden, även problematiska, kommuniceras öppet. Kommunikationen är flerriktad: styrelsen och de olika grupperna informerar regelbundet om sina beslut och sin verksamhet till föreningens andra medlemmar. Öppenhet och transparens som värderingar förstärker även gemenskapen genom mångstämmig och tryggad möjlighet att påverka.

Djurens rättigheter: I DRRDs namn säljs och bjuds endast på veganska produkter.