History and values

In English below / På svenska nedan

Historiaa

Dirty River Roller Derby eli DRRD perustettiin Turussa kesäkuussa 2010. Tuolloin kolme roller derbystä innostunutta henkilöä, Heitti, Juissi ja Toxic, sopivat tapaamisen ja päättivät perustaa Turkuun ensimmäisen roller derby -joukkueen. Peli-intoa täynnä olevat uudet tuttavuudet hankkivat itselleen derby-varusteet ja alkoivat treenata Kupittaan madolla. Seuran nimeksi määriteltiin aluksi Dirty River Roller Grrrls eli DRRG! – kyllä, huutomerkillä!

Vuosi 2011 toi drägiläisille paljon uusia pelaajia ja kokemusta karttui myös ulkomaanmatkoilla. Treenaamisesta tuli määrätietoisempaa, kun pelaajille jaettiin valmennusvuorot. Seura löysi oman rytminsä ja määritteli muun muuassa säännöt toiminnalleen. Haluttiin, että jäsenmaksut pysyvät alhaisina derbyn ollessa muuten niin kallis harrastus matkustamisen ja varusteiden takia. Tee se itse -meininki alkoi painottua toiminnassa luonnollisesti, kun kaikki oli vain tehtävä itse. Lisäksi seura halusi pitää ovet avoimina kaikille – rasismin, homofobian ja transfobian kieltäminen koettiin alusta asti tärkeäksi.

Vuosien myötä seura on vain kasvanut. Joukkueita on seurassa nykyään 2, ja jäseniä on noin 60. Seuran nimi muutettiin vuonna 2017 Dirty River Roller Derbyksi. Seura halusi, että laji tulee nimestä selväksi, ja lisäksi grrrls koettiin omasta riot-historiastaan huolimatta liian sukupuolittavaksi nimeksi seurassa, jossa sukupuolen moninaisuutta halutaan arvostaa.

Tavoitteet ja arvot

Roller derby kerää koko ajan enemmän ja enemmän kiinnostuneita ja täten DRRD järjestääkin nykyään kaksi alkeiskurssia vuodessa, syksyllä ja keväällä. DRRD:n molemmat edustusjoukkueet pelaavat niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Vuonna 2013 DRRD voitti pronssia ja vuonna 2015 hopeaa suomenmestaruussarjassa (silloinen Suomi Cup). Vuonna 2019 DRRD saavutti jälleen pronssia SM-sarjassa. Olemme menestyneet myös kansainvälisissä turnauksissa. DRRD on kansainvälisen roller derby -kattojärjestön WFTDA:n (Women’s Flat Track Derby Association) jäsen.

DIRTY RIVER ROLLER DERBY RY:N ARVOT:

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus: DRRD:n tavoite on olla turvallinen ja syrjinnästä vapaa tila kaikille jäsenilleen, pelien vapaaehtoisille sekä faneille. Sukupuolen moninaisuutta sekä jokaisen jäsenen itsemäärittelyoikeutta kunnioittaen emme käytä sukupuolittavia ilmauksia treenitilassa. DRRD ei hyväksy syrjintää henkilön ihonvärin, uskonnon, sukupuolen, sukupuolikokemuksen, iän, kansallisuuden, vamman, kehon, siviilisäädyn tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. DRRD:ssä ei hyväksytä arvottamista sen mukaan identifioituuko henkilö naiseksi, mieheksi, muunsukupuoliseksi, transsukupuoliseksi, sukupuolettomaksi, intersukupuoliseksi tai joksikin muuksi. DRRD ei aseta feminiinisyyden minimivaatimuksia joukkueidensa eikä vastustajajoukkueidensa pelaajille. DRRD:n kilpailevissa joukkueissa saavat pelata kaikki henkilöt, jotka kokevat voivansa pelata kattojärjestö WFTDA:n (Women’s Flat Track Derby Associationin) alaisuudessa.

Avoimuus ja läpinäkyvyys: seurassa suhtaudutaan myönteisesti ja avoimesti jäsenten ehdotuksiin ja mielipiteisiin. Jokaisella on oikeus saada äänensä kuuluviin seuran sisällä. Seuran sisäisessä viestinnässä tiedon on oltava selkeää sekä helposti saatavilla. Tieto välitetään niin, että jokaisella seuran jäsenellä on siihen helppo pääsy. Kaikista asioista, myös ongelmallisista, viestitään avoimesti. Viestintä on monisuuntaista: hallitus ja ryhmät tiedottavat päätöksistään ja toiminnastaan säännöllisesti seuran muille jäsenille. Avoimuus ja läpinäkyvyys arvoina vahvistavat myös yhteisöllisyyttä moniäänisyyden ja vaikutusmahdollisuuksien turvaamisen kautta.

Eläinten oikeudet: DRRD:n nimissä myydään ja tarjoillaan vain vegaanisia tuotteita.

Juissi and Kiss Kiss Bang Bang

History

Dirty River Roller Derby a.k.a. DRRD was founded in Turku, Finland in June 2010. At that time three roller derby enthusiasts, Heitti, Juissi and Toxic, set up a meeting and decided to found Turku’s first roller derby team. Filled with passion to play, the newly made friends got themselves the necessary derby gear and started training at an outdoor track in a local sports park.

The following year brought Dirty River lots of new players and also some experience from abroad. The training became more determined through the shared shifts in coaching inside the team. DRRD found their own rhythm and defined the rules for the team’s operation, among other things. Dirty River Roller Derby wanted to keep the membership fees low, derby being otherwise such a costly hobby. The DIY-mentality became naturally emphasized since they really had to do everything themselves. Additionally, DRRD wanted to open their doors for everyone – the prohibition of racism, homophobia and transphobia felt important from the very beginning.

Originally the team was named Dirty River Roller Grrrls aka. DRRG! (Yes, with an exclamation point.). In 2017 the name was changed, because the team wanted the sport to be clearly visible in the name. In addition,despite the riot girl history of it, the old name felt too gendering for a team that appreciates and welcomes the diversity of gender.

Goals and values

Roller derby is gaining more and more interest and consequently DRRD organizes two fresh meat courses annually. DRRD is playing at both national and international level. DRRD won bronze in 2013 and silver in 2015 national Suomi Cup. DRRD is also a member of the international roller derby umbrella organization WFTDA (Women’s Flat Track Derby Association).

Our values

Equality: DRRD aims at being a safe environment free of discrimination for all members, volunteers, and fans. Out of respect for gender diversity and every member’s right to self-determination, we do not use gendered terms or expressions in our practice space. DRRD does not approve of discrimination based on a person’s skin color, religion, gender, gender identity, age, nationality, disability, body type, marital status, or sexual orientation. Every person and DRRD member is equally important regardless of whether they identify as female, male, non-binary, transgender, agender, or anything else on the gender spectrum. DRRD does not set minimum requirements of femininity to the skaters in its own or in the opposing teams. Anyone who feels like they can play under the umbrella organization WFTDA (Women’s Flat Track Derby Association) is allowed to skate in DRRD’s competing charter teams.

Openness and transparency: In DRRD, we have a positive and open attitude towards our members’ proposals and views. Everyone has the right to be heard within our association. In the association’s internal communication, information must be presented in simple, understandable way and be readily available. Information is shared in such a manner that it is easily accessible for all members. All matters, even problematic ones, are discussed openly. Communication is multidirectional: the board and the committees inform the membership about their decisions and activities on a regular basis. As values, openness and transparency also strengthen our sense of community by ensuring that opportunities to be heard and make a difference are available for everyone.

Animal rights: Only vegan products may be sold and served in DRRD’s name.

If you want to contact us, please send us an e-mail to board(a)dirtyriverrollerderby.com or visit our facebook page.

Suomen Joutsen

Historia

Dirty River Roller Derby, d.v.s. DRRD, grundades i Åbo i juni 2010. Allt började med att tre personer, Heitti, Juissi och Toxic, tidigare okända för varandra, bestämde träff och grundade det första roller derbylaget i Åbo. Fulla av entusiasm skaffade de utrustning och började träna på asfaltbanan i Kuppis.

År 2011 fick DRRD många nya spelare och blev många erfarenheter rikare. Spelarna gjorde sina första, men inte sista, derbyresor utomlands och tränandet blev mer målmedvetet i och med att träningsansvaret delades mellan spelarna. Dirty River hittade sin rytm och fastställde regler för sin verksamhet. De ville att träningsavgifterna skulle hållas på en så låg nivå som möjligt, eftersom roller derby annars är dyrt. DIY-mentaliteten blev en självklar del av verksamheten, när allt helt enkelt måste göras själv. DRRD ville även vara en öppen organisation, och att ta avstånd från rasism, homofobi och transfobi har varit en självklarhet från första början.

Mål och värderingar

Intresset för roller derby ökar konstant och därför organiserar DRRG! ungefär två fresh meat –träningsperioder per år. DRRD spelar både på nationell och internationell nivå. DRRD vann brons i 2013 och silver år 2015 i den finska nationella ligan Suomi Cup. DRRD är också medlem i den internationella roller derby -paraplyorganisationen WFTDA (Women’s Flat Track Derby Association).

Dirty River Roller Derby rf:s värderingar:

Jämlikhet: DRRDs mål är att vara ett utrymme som är tryggt och fritt från diskriminering för dess medlemmar, frivilliga och fans. Vi använder endast könsneutrala uttryck under våra träningar eftersom vi respekterar könets mångfald samt varenda medlems rätt till att definiera sig själv. DRRD tillåter ingen diskriminering på basis av en persons hudfärg, religion, kön, uppfattande av kön, ålder, nationalitet, skada, kropp, civilstånd eller sexuell anläggning. I DRRD tillåts inget värdesättande beroende på ifall en person identifierar sig som kvinna, man, intergender, transsexuell, könlös, intersexuell eller något annat. DRRD lägger inga feminina minimikrav på egna lagens eller motståndarlagens spelare. I DRRDs tävlande lag får alla, som kan spela under paraplyorganisationen WFTDA, spela.

Öppenhet och transparens: I föreningen förhåller man sig positivt och öppet till medlemmarnas förslag och åsikter. Alla har rätt till att få sin röst hörd inom föreningen. I föreningens interna kommunikation måste informationen vara tydlig och enkelt tillgänglig. Information förmedlas på det sättet att den är enkel att komma åt för föreningens medlemmar. Alla ärenden, även problematiska, kommuniceras öppet. Kommunikationen är flerriktad: styrelsen och de olika grupperna informerar regelbundet om sina beslut och sin verksamhet till föreningens andra medlemmar. Öppenhet och transparens som värderingar förstärker även gemenskapen genom mångstämmig och tryggad möjlighet att påverka.

Djurens rättigheter: I DRRDs namn säljs och bjuds endast på veganska produkter.

Vill du kontakta oss går det lättast per e-mail board(a)dirtyriverrollerderby.com eller kolla upp oss på facebook.